Natječaj za stipendiranje

GIMNASTIČKI KLUB BREZOVICA

Na temelju članka 4. Odluke sa 4 sjednice Upravnog odbora  o stipendiranju studenata s područja Gradske četvrti Brezovica raspisuje se

J A V N I    N A T J E Č A J

za dodjelu studentskih stipendija studentima

s Gradske četvrti Brezovica u 2022./2023. akademskoj godini

I.

Gimnastički klub Brezovica (u daljnjem tekstu: Klub) ovim putem raspisuje Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Gradske četvrti Brezovica u 2022./2023. akademskoj godini (u daljnjem tekstu: Natječaj) za 1 (slovima: jednog) studenta s područja Gradske četvrti Brezovica.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju studenti koji:

 • su državljani Republike Hrvatske,
 • redovito studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima, kratkim stručnim studijima kao i s njima izjednačenim studijima u inozemstvu,
 • imaju prebivalište na području Gradske četvrti Brezovica  u neprekidnom trajanju od najmanje 2 (dvije) godine, prije objave Natječaja,
 • nisu istovremeno korisnici neke druge stipendije ili studentskog kredita,
 • su u akademskoj godini za koju se prijavljuju na javni natječaj redovno upisali višu godinu studija u odnosu na prethodnu akademsku godinu.

Student koji mijenja studij (bez završetka prethodnog studija iste razine) i na drugom studiju ponovno upisuje prvu godinu, ne može se prijaviti s prosjekom ocjena iz srednje škole. Student se natječe s prosjekom ocjena ostvarenim na prethodnom studiju. Ako je student na studiju kojeg mijenja ostvario pravo na stipendiju, više ne može ostvariti ovo pravo na drugom studiju za vrijeme dok na istom ne upiše višu godinu studiju u odnosu na onu za koju je na prvom studiju ostvario stipendiju.

Ako je student, svojevoljno ili iz nekog drugog razloga, imao godinu dana ili više pauze od završetka srednje škole i upisa na studij, dužan je o tome dostaviti dokaz (izjavu o tijeku studiranja).

Student koji je zbog opravdanog razloga koristio mirovanje studentskih obveza u prethodnim akademskim godinama studija ima pravo na stipendiju kada prvi puta upisuje određenu godinu studija nakon mirovanja odnosno kada ponovno upisuje istu godinu studija ako nije ostvario prava na stipendiju u godini kada su mu mirovala studentska prava. Student je kao dokaz mirovanja dužan dostaviti potvrdu fakulteta iz koje proizlazi da mu je isto odobreno.

II.

Stipendije u visini 700,00 kuna/92,91 eura[*] isplaćivat će se u 12 (dvanaest) mjesečnih rata za razdoblje od 1. listopada 2022. godine do 30. rujna 2023. godine.

Stipendija se studentu odobrava za jednu akademsku godinu uz obvezu ispunjenja uvjeta propisanih Odlukom o stipendiranju studenata s Gradske četvrti Brezovica

Financijska sredstva za isplatu stipendija osiguravaju se iz sredstava Kluba.

III.

Za sudjelovanje na Natječaju potrebno je sljedeće:

 1. ispuniti obrazac prijave na natječaj koji se nalazi na mrežnoj stranici Kluba (www.gk-brezovica.hr)
 2. priložiti dokaz da je prvi puta redovno upisana akademska godina za koju se dodjeljuje stipendija, iz kojeg je osim navedenog vidljiv smjer, studijska grupa i godina studija/semestar upisa (preslika indeksa, uvjerenje, potvrda ili drugi adekvatan dokaz),
 3. prijepis ocjena iz prethodne akademske godine, odnosno za studente prve godine presliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole i završnog ispita, presliku svjedodžbe o državnoj maturi i presliku potvrde o položenim ispitima državne mature,
 4. preslika obje strane osobne iskaznice studenta,
 5. uvjerenje o prebivalištu PU Zagrebačke, ukoliko podaci o trajanju prebivališta nisu vidljivi iz osobne iskaznice,
 6. potvrdu kojom se dokazuje postignut uspjeh na državnim i međunarodnim natjecanjima iz znanja tijekom srednje škole (kod ostvarivanja prava na stipendiju za prvu godinu studija), nagrade za znanstveno-stručne i druge odgovarajuće radove (dekanova/rektorova nagrada),
 7. potvrdu ili iskaznicu o volontiranju (uzimaju se u obzir posljednje 3 godine od dana raspisivanja javnog natječaja), izdanima sukladno Zakonu o volonterstvu,
 8. izjava samohranog roditelja da sam uzdržava studenta i ne živi u bračnoj i izvanbračnoj zajednici (izjava se daje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću),

Dokumentacija iz podtočaka 6., 7., 8.  je obvezna ako se student poziva na te kriterije prilikom Natječaja.

Studenti koji su završili srednju školu u inozemstvu ili koji studiraju na inozemnim visokoškolskim ustanovama dokumente na stranom jeziku moraju dostaviti prevedene od ovlaštenog sudskog tumača.

IV.

Kriteriji za utvrđivanje Liste reda prvenstva su:

 • uspjeh ostvaren u prethodnoj školskoj/akademskoj godini,
 • osobna ostvarenja
 • bavljenje sportom
 • godina studija,
 • pojedinačne nagrade osvojene na državnim i međunarodnim natjecanjima iz znanja tijekom srednje škole, odnosno ostvarene nagrade za znanstveno-stručne i druge odgovarajuće radove,
 • socijalni status i druge socijalne prilike u obitelji kandidata kao i prednost po posebnim propisima,

V.

U roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja dobitnika stipendije, studenti mogu podnijeti pisani prigovor Klubu, koji donosi odluku po prigovoru.

Protiv odluke nije dopuštena žalba

VI.           

Korisnik stipendije koji redovno upiše višu godinu studija kao redovan student, oslobađa se u potpunosti od obveze vraćanja primljenog iznosa stipendije, ako do 30. studenog tekuće godine o tome dostavi dokaz Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Županije.

Korisnik stipendije koji je ostvario pravo na stipendiju na posljednjoj akademskoj godini te koji diplomira prije završetka akademske godine kada mu to pravo pripada, dužan je o tome pisano izvijestiti Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Županije najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana završetka studija te dostaviti odgovarajuću dokumentaciju (presliku potvrde ili presliku diplome).

Ako korisnik stipendije pravovremeno ne dostavi dokumentaciju potrebnu za oslobođenje obveze vraćanja primljenog iznosa stipendije, bit će u obvezi povrata ukupno primljenog iznosa stipendije, uvećanog za pripadajuću zakonsku zateznu kamatu, sukladno odredbama Odluke.

VII.

Studenti su prilikom prijave na Natječaj dužni proučiti sve odredbe Odluke koja se nalazi na mrežnoj stranici Kluba (www.gk-brezovica.hr)

VIII.

Prijave na Natječaj mogu se podnositi isključivo putem mrežne stranice Kluba (www.gk-brezovica.hr). Rok za prijave počinje 13. listopada 2022. godine u 7:00 sati i završava 21 . listopada 2022. godine u 23:59 sati.

Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene u natječajnom roku. Uz preslike dokumenata koji se podnose putem mrežne stranice Kluba prilikom prijave na natječaj, prije potpisivanja ugovora, a na zahtjev Kluba,  potrebno je predočiti originale na uvid.

Prijave koje ne budu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati. Klub može zatražiti dopunu nepotpune prijave. Ako pristupnik propusti dopuniti prijavu u za to određenom roku, prijava se neće razmatrati.

Rezultati natječaja, dobitnik stipendije, bit će objavljeni na službenim internetskim stranicama Kluba u roku od 3 (tri) dana od dana završetka Natječaja.

Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom tekstu Natječaja u muškome rodu odnose se na pripadnike obaju spolova.

Prijave se vrše putem obrasca koji možete pronaći OVDJE

Objavu Natječaja možete pronaći na LINKU

Leave a Comment